Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Katolikus Rádió Zrt. közösségi médiaszolgáltató, mint a weboldal és a mobiltelefonos applikáció üzemeltetője - a továbbiakban: MKR/Adatkezelő - tájékoztatja az érdeklődő kedves Látogatókat - a továbbiakban: Felhasználó/Vásárló/Érintett - a www.katolikusradio.hu című honlap és a Magyar Katolikus Rádió elnevezésű mobil applikáció használata során felmerülő adatvédelmi kérdésekről. Adatkezelő a honlap és az applikáció egyes funkcióinak használata során tudomására jutott adatokat kizárólag az alább megjelölt célból és ideig, a hatályos jogszabályi előírások szerint bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére - a törvényben meghatározott eseteket kivéve - semmilyen körülmények között nem adja át.

Felhasználó a www.katolikusradio.hu című honlap vagy a mobiltelefonos applikáció használatával, illetve a Hírlevélre történő feliratkozással vagy a webboltban történő vásárlással elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket.

 

1. Jogszabályok

 

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) - letölthető a www.njt.hu oldalon,

2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.) – letölthető a www.njt.hu oldalon,

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM.) - letölthető a www.njt.hu oldalon,

EU 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) - letölthető a https://eur-lex.europa.eu oldalon.

 

2. Fogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett (Felhasználó) hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.


2. Adatkezelő:

 

Cégnév: Magyar Katolikus Rádió Zrt.
Székhely címe: 1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044916

Elérhetőség:
e-mail: ügyfelszolgalat@katradio.hu
tel.: 1-255-3333 (normál díjszabású)

Szerver szolgáltató: Magyar Katolikus Rádió Zrt.

 

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 

 

Adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogcíme

mobiltelefonos applikáció használata

e-mail cím

bejelentkezés az applikáció funkcióinak használatához

a felhasználó általi törlésig

önkéntes hozzájárulás,

2011. évi CXII. tv.(Infotv.), GDPR

Hírlevélre történő feliratkozás

teljes név

e-mail cím

tájékoztatás és

kapcsolattartás

Hírlevélről történő leiratkozásig

önkéntes hozzájárulás (Adatvédelmi nyilatkozat és  tájékoztató elfogadása),

2011. évi CXII. tv.(Infotv.), GDPR

webboltban vásárlás

teljes név

e-mail cím

postai cím

számlázási név

számlázási cím

megrendelés időpontja

megrendelés teljesítése,

számlázás

a vásárlási évet követő 6. év december 31.

önkéntes hozzájárulás (Adatvédelmi nyilatkozat és  tájékoztató elfogadása),

2011. évi CXII.tv.(Infotv.),

2001. évi CVIII. tv.(Ektv.),

2000. évi C.tv.(Számviteli tv.), GDPR

ÁSZF, online szerződés

panasz  ügyek

 

teljes név

e-mail cím

 

panaszos ügyek kivizsgálása,

kapcsolattartás

a panasz kivizsgálását követő 5. év december 31.

önkéntes hozzájárulás (Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató elfogadása),

2011. évi CXII.tv.(Infotv.),

2001. évi CVIII. tv.(Ektv.), GDPR

 

 

 

3.1. Mobiltelefonos applikáció

 

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: Adatkezelő a Felhasználó által az applikációban megadott személyes adatot (e-mail cím) a bejelentkezéshez használja, hogy a felhasználó saját beállításait tárolni tudja.

A Felhasználó a regisztrációval elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatait (e-mail cím) a fenti célok érdekében kezelje.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Felhasználó által megadott adatok a regisztrációnak az applikációban történő törlésekor az Adatkezelő nyilvántartásából azonnal törlődnek.

Az adatkezelés jogalapja: Az applikáció használata során történő adatkezelés jogalapja az Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

Az adatok megismerésére jogosult: az Adatfeldolgozó mobil applikációjának adminisztrálásával foglalkozó munkatársa.

 

3.2. Hírlevél

 

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: Adatkezelő a Felhasználó által a Hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatot (név, e-mail cím) a Hírleveleken keresztül történő rendszeres tájékoztatás és kapcsolattartás céljából kezeli. A Hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat.

A Felhasználó a Hírlevélre feliratkozással elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatait (név és e-mail cím) a fenti célok érdekében kezelje.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Felhasználó által megadott adatok a Hírlevélről leiratkozással azonnal törlődnek.

Az adatkezelés jogalapja: A Hírlevél küldés keretében történő adatkezelés jogalapja az Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

Az adatok megismerésére jogosult: az Adatfeldolgozó Hírlevél szerkesztésével foglalkozó munkatársa.

 

 

3.3. Webbolt

 

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: Adatkezelő a Felhasználó által a vásárlás során megadott, a teljesítéshez és a számlázáshoz szükséges adatokat: teljes név, elérhetőség: telefon, e-mail cím és számlázási címet kezeli.  Az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése és a számlázás.

Az adatkezelés időtartama: A számviteli előírások figyelembe vételével a vásárlás napját (tárgy év) követő 6. év december 31. napja. Meghiúsult vásárlás esetén a megadott adatok 30 napon belül automatikusan törlődnek.

Az adatkezelés jogalapja: a Vásárlónak az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával adott kifejezett hozzájárulása az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez. Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

Az adatok megismerésére: kizárólag az Adatkezelő által a Webbolt üzemeltetésével és az online kereskedelmi tevékenységgel összefüggő számlázással foglalkozó munkatársa jogosult.

 

 

3.4. Kapcsolatfelvétel

 

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: A Látogatók által önkéntesen megadott adatot  kizárólag a megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség) kezeljük.

Az adatkezelés időtartama: Általános tájékoztatás ill. ügyintézés esetén a megkereséstől számított 30 napon belül töröljük a Látogatók által megadott adatokat. Panaszos ügyek esetében a kivizsgáláshoz, illetve a panaszos azonosításához szükséges adatokat az Adatkezelő az ügy kivizsgálását követő 5. év december 31. napjáig őrzi meg.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulás.

Az adatok megismerésére az Adatfeldolgozó ügyfélszolgálati munkatársa és a panaszok kivizsgálását végző munkatárs jogosult.

 

4. Cookie-k (sütik) használata

 

A www.katolikusradio.hu honlapra belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat a Látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon). Erre a célre ún. számítógépes „sütiket” (cookie) használ.

A süti egy apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, amely azt a Felhasználó gépén tárolja egy elkülönített könyvtárban. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A cookie-k segítségével könnyebb, hatékonyabb az internet használata.

A cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot. Amennyiben a Látogató szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat, azt böngészője segítségével megteheti.

A cookie-k fajtáiról, eltávolításuk vagy letiltásuk módjáról itt tájékozódhat.

 

5. Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok)

 

A weboldal látogatása során az Adatfeldolgozó által működtetett számítástechnikai eszközök automatikusan tárolják a látogatók számítástechnikai eszközének alábbi adatait:

 

 • a böngésző típusa
 • az oldalra való belépés - távozás ideje
 • a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je
 • a honlap/applikáció, amelyről a honlapunkra érkezett (referrer URL)
 • a látogató IP-címe

 

Az adatrögzítés célja: Az adatok a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, a rendszerbiztonság, stabilitás és statisztikai célokból kerülnek naplózásra.

Az adattárolás ideje: A naplófájlokat Adatfeldolgozó 1 évig tárolja a szerverén.

Az adatok kezelésének jogalapja: az MKR jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

Az adatok megismerésére  az Adatkezelő szerverének üzemeltetésével megbízott munkatárs jogosult.

 

A mobilapplikáció közvetett adatgyűjtést nem végez.

 

6. Adatvédelem

 

Adatkezelő a digitális adattartalmakat bizalmasan, megfelelően korszerű adatvédelmi eszközök használatával kezeli, azokat harmadik személynek csak a jogszabályban meghatározott esetekben adja ki.

Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

7. A Felhasználók/Érintettek személyi jogai

 

7.1. Tájékoztatás

 

Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (GDPR 15. cikk).  Az MKR a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban, - elektronikus úton benyújtott kérelem esetén elektronikus úton -, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, de a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelem esetén Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

7.2. Adatok helyesbítése és kiegészítése

 

Érintett kérésére az MKR indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is (GDPR 16. cikk).

Adatkezelő a helyesbítésről vagy kiegészítésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

7.3. Tárolt adatok törlése

 

Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Adatkezelő a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. (GDPR 17. cikk).

 

7.4. Az adatkezelés korlátozása

 

Az Érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes, de nem kéri az adatok törlését, ha az adatkezelés megjelölt célja szerint már nincs szükség a személyes adatokra, de az Érintett jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat, továbbá akkor, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos indokai az Érintett jogos indokaival szemben (GDPR 18. cikk).

 

7.5. Adathordozhatóság

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (GDPR 20. cikk).

 

7.6. Tiltakozás

 

A Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk), ha

 •  a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

MKR – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az MKR az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, az adatokat zárolja és a tiltakozásról, illetve az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett az MKR döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 

8. Jogorvoslat


Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak veszélye fennáll.

 

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Telefax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: www.naih.hu

 

Felhasználó  személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató módosítására.

 

 

Budapest, 2018. május 25.

Partnereink: