Általános Szerződési Feltételek

 • Hatályos: 2016. január 1-től visszavonásig

  I. Általános rendelkezések

   

  1)       A Magyar Katolikus Rádió Zrt. (továbbiakban: MKR Zrt.) mint Reklám közzétevő a szerződésben - megrendelés visszaigazolása vagy egyedi megállapodás - foglaltaknak megfelelően a mindenkor érvényben lévő  árjegyzékben foglalt díjszabás (listaár) alapján, hirdetési és kommunikációs lehetőséget nyújt a Reklámozónak vagy/és Reklámszolgáltatónak (továbbiakban: Megrendelő) - a www.katolikusradio.hu  című internetes oldalán megjelölt vételkörzetekben és web-es felületein - a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szerint. Az értékesítési formától függetlenül az ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni, mert azt az MKR Zrt. nyilvánosságra hozta és a www.katolikusradio.hu oldalon mindenki számára elérhetővé tette.

   

  2)       A sugárzásra szánt kereskedelmi közlemény (Mttv. 203.§ 20. pont) - a továbbiakban: reklám) -  nem sérthet jogszabályt, etikai normát vagy rádiós szakmai szokásokat, az  MKR Zrt. reklámtevékenységre vonatkozó belső rendelkezéseit, a keresztény erkölcsöt és értékrendet és nem tévesztheti meg a hallgatót olyan értelemben, mintha a reklám az MKR Zrt. műsora, közleménye lenne vagy nem felel meg az MKR Zrt. mindenkori technikai normáinak.

  Az MKR Zrt.-nek jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, amit az arculatától eltérő hangzásúnak vagy tartalmúnak ítél.

   

  3)      Az MKR Zrt. műsorában reklám csak akkor tehető közzé, ha a reklámozó a reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató - ennek hiányában a reklám közzétételének megrendelésekor a reklám közzétevője - részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát, - az EU területén gazdasági céllal letelepedett Megrendelő esetén közösségi adószámát - bankszámlaszámát, levelezési címét, e-mail címét, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.

   

  4)        A reklám tényállításaiért, tartalmának valódiságáért és azért, hogy az ne sértse az I./2. pontban foglalt elvárásokat, a Megrendelő tartozik felelősséggel.

   

  5)       Az MKR Zrt. az ÁSZF-be ütköző reklámokra (lásd I./2.pont) vonatkozó megrendelést nem nem fogad el. Ezért minden készen hozott reklámot a sugárzást megelőzően mind technikai, mind szerkesztési szempontból megvizsgál. Ha a sugárzásnak bármilyen akadálya van, arról haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A sugárzás visszautasítása már visszaigazolt megrendelés esetén akkor lehetséges, ha az adásidő lekötése nem a konkrét reklámanyag ismeretében történt, és az anyag megvizsgálása során derül ki a visszautasításra okot adó körülmény.

   

  6)       Az MKR Zrt. az írott, szöveges formában sugárzásra leadott reklámokat tartalmi szempontból megvizsgálja és , – ha szükséges – az anyag lényegét nem érintő, az összhatást nem befolyásoló stiláris változtatásokat végezhet (pl..: módosítás nyelvhelyességi okokból, szövegrövídítés az időbeli korlátnak megfelelően) amelyről a Megrendelőt egyidejűleg írásban értesíti.

   

  7)       Ha harmadik személy jogsértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva a reklám sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését kéri, az MKR Zrt. erről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és egyeztetést kezdeményez. Ha a jogsértés nyilvánvaló, az MKR Zrt. a sugárzást azonnal megszünteti. Vitás esetben, vagy ha a Megrendelő kéri, az MKR Zrt. a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Bizottságától vagy az Önszabályozó Reklám Testülettől szakmai állásfoglalást köteles kérni, amelyet a Megrendelő is elfogad. Az állásfoglalás beérkezéséig az MKR Zrt. a reklám sugárzását egyedi elbírálás alapján felfüggesztheti.

   

  8)      Megrendelő a jelen ÁSZF ismeretében teljes felelősséget vállal a reklám tartalmáért, és tudomásul veszi, hogy a reklámmal kapcsolatos – harmadik személytől származó – szerzői-, versenyjogi-, vagy egyéb természetű követeléssel szemben közvetlenül kell helytállnia.

  A Megrendelő által készített vagy az általa közlésre átadott reklámok (a gyártásra átadott anyagokat is beleértve) jogdíjait és elkészítési költségeit a Megrendelő még a közlés előtt rendezi azzal, hogy a nem reklám céljára készített irodalmi vagy zenemű reklámcélú felhasználására a szerzőkkel külön megállapodást köt.

   

  9)      A külön jogszabályban meghatározott, előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a reklámozó köteles a reklámszolgáltatónak, vagy – ennek mellőzése esetén – az MKR Zrt.-nek nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezett alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé.

   

  10)  Az MKR Zrt. kötelezettséget vállal a reklámok technikailag megfelelő sugárzására, azonban a vételi minőségért nem tud felelősséget vállalni.   

   

 •  

  II. A szerződés létrejöttével, teljesítésével kapcsolatos szabályok

   

  1)      A Megrendelőnek a szerződéskötést írásbeli megrendeléssel (levél, fax, e-mail, futárküldemény) kell kezdeményeznie. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával, a megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jön létre. Az MKR Zrt. a megrendelés elfogadásáról legkésőbb két munkanapon  belül írásban nyilatkozik.

   

  2)        Az MKR Zrt. bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítás a már visszaigazolt szerződést nem érinti. Az ÁSZF és a visszaigazolt megrendelés közötti eltérés esetén a visszaigazolt megrendelés rendelkezései az irányadóak.

   

  3)      Amennyiben az MKR Zrt. a visszaigazolt műsoridőt, illetőleg a reklám sugárzását vis maior, a műsorszórás kiesése vagy műsorváltozás miatt nem tudja biztosítani, az eredetileg  visszaigazolt  műsoridővel azonos napon és napszakban, azonos vagy hasonló műsorkörnyezetben sugárzási lehetőséget ajánl fel a Megrendelő részére, és azt a Megrendelővel egyeztetett időpontban teljesíti. Ezt a Megrendelő csak akkor utasíthatja vissza, ha bizonyítja, hogy a sugárzáshoz már nem fűződik érdeke. Ebben az esetben az esetleg kifizetett sugárzási díjat vagy előleget az MKR Zrt. visszatéríti; ezt meghaladóan azonban kártérítéssel nem tartozik.

   

  4)      Az MKR Zrt. a nála megrendelt és elkészített reklám anyagokat a Megrendelő kérésére bemutatja. A hirdetési anyag elfogadását a Megrendelő a megadott határidőn belül aláírásával írásban igazolja. Ha ez nem történik meg, az anyag nem kerül adásba és az MKR Zrt.-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli, ha az adott helyzet a Megrendelő késlekedése miatt állt elő.

   

  III. Lemondás; szerződésmódosítás

   

  1)      A Megrendelő  a megrendelt és visszaigazolt adásidőt legalább 48 órával a megrendelt sugárzás előtt minden következmény nélkül lemondhatja.  Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolt adásidőt 48 órán belül modja le, meg kell térítenie a gyártási költségeket – amennyiben a reklám gyártását is megrendelte – és lemondási díjat (kötbér) kell fizetnie. Ennek mértéke:

  24 és 48 óra közötti lemondás esetén az esedékes díj 50%-a,

  24 órán belüli lemondás esetén az esedékes díj 100%-a.

  A lemondás csak írásban történhet.

   

  2)      A Megrendelő nem jogosult arra, hogy az általa lemondott adásidőt másik megrendelőnek átadja.

   

  3)      A megrendelés csak a sugárzás biztonságának veszélyeztetése nélkül módosítható. A megrendelés módosítása a sugárzást megelőző legalább 48 órával minden következmény nélkül módosítható. Egy  munkanapon belül 20 % -os módosítási díjjal jár.

   

  4)      A szerződés csak írásban szüntethető meg.  A szerződés felmondása esetén a sugárzási díj III./1.pont szerint történő  érvényesítése szempontjából a határidőket a felmondásról szóló értesítésnek az MKR Zrt. általi kézhezvétel napjától kell számítani.

   

  5) Az MKR Zrt. az árjegyzék megváltoztatásának jogát fenntartja, a változtatás azonban nem érinti a visszaigazolt megrendelések megrendelőit, valamint a keretszerződéssel rendelkező reklámszolgáltatókat. Az új árak csak a kiküldést követő 30. napon lépnek hatályba.

   

  IV. Reklamáció, felelősségi szabályok

   

  1)      Reklamációt az MKR Zrt. csak akkor fogad el, ha az a sugárzást követő 2 munkanapon belül írásban beérkezik hozzá.

   

  2)      Alaptalan reklamáció esetén a bizonyítás technikai költségeit a Megrendelőnek kell viselnie. Ha a reklamáció jogos volt, a technikai költségek az MKR Zrt.-t terhelik.

   

  3)  Hibásan teljesített sugárzás esetén  az MKR Zrt.a Megrendelővel egyeztetett, azonos kategóriájú adásidőben hibátlanul megismétli a reklámot.

   

   4) A Megrendelő által átadott anyagot az MKR Zrt. a reklamációs határidő lejárta után, kérelemre visszaadja. Az elhangzott adásanyagokat az MKR Zrt. 60 napig köteles megőrizni. A reklámmal kapcsolatosan megindított eljárás, illetve jogvita esetén a dokumentációt az eljárás jogerős befejezését követő egy évig őrzi meg.

   

 •  

  V. Díjak és fizetési feltételek

   

  1)      A megrendelt, illetve közzétett reklámok díjának elszámolása az MKR Zrt. mindenkori árjegyzékben foglalt díjszabás szerint történik.

   

  2)      A minimális reklámhossz 10 másodperc.  Az árjegyzékben szereplő árak az áfát nem tartalmazzák, az a mindenkori törvényes mértékben kerül felszámításra.

   

  3)      Az árjegyzék változására és az ez okból történő lemondásokra a III. 5. pontban foglalt előírások az alkalmazandók.

   

  4)    Eltérő megállapodás hiányában az MKR Zrt. jogosult a sugárzási és esetleges egyéb szolgáltatási díjakat a visszaigazolást követően,  a teljesítés után kiszámlázni. A fizetési határidő a számla kézhezvételét követő harmincadik nap.

       A számla késedelmes kiegyenlítése esetén az MKR Zrt. a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő  késedelmi kamatot  jogosult felszámítani. 

  5)      Amennyiben Megrendelő 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az MKR Zrt.  jogosult követelését a Megrendelő pénzforgalmi számlája terhére benyújtott azonnali beszedési megbízás útján érvényesíteni.

   

  6)      Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelésének ellenértékét késedelmesen vagy nem fizeti ki, az MKR Zrt. jogosult – a késedelmi kamat felszámítása mellett –  a Megrendelővel esetleg fennálló bármely, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy a már visszaigazolt megrendelések teljesítését – kártérítési kötelezettség nélkül – a korábbi tartozások rendezéséig felfüggeszteni, illetőleg a Megrendelő új megrendeléseinek elfogadását a tartozás rendezéséig visszautasítani.

   

  7)      Az MKR Zrt. a nála megrendelt reklámok  listaár szerinti díjából kedvezményt adhat. A kedvezmények, illetve azok elvesztésének jogkövetkezménye az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra.

   

   

  VI. A közzétételre szánt reklámok benyújtásával kapcsolatos általános szabályok

   

  1)      A sugárzásra kész reklámanyagot – amely lehet élőreklám, reklámriport vagy valamilyen szpot – legkésőbb az adást megelőző munkanap délelőtt 10.00 óráig kell CD-n, vagy e-mailben csatolt fájlként (vagy más, az egyedi szerződésben meghatározott adathordozón)  bármely általánosan használt hangformátumban ( pl.: MP3, Wav, stb.) az MKR Zrt.  rendelkezésére bocsátani. A nem sugárzás kész anyagok esetén a rádióspotot az árjegyzék szerinti külön díjazás ellenében elkészítjük.

   

  2)      A szövegesen benyújtott rádióreklámok – a gyártási díjszabás szerint – legyártásra kerülnek. A gyártásra szánt anyagokat (forgatókönyvek, reklámszövegek, felhasználandó zenék, zajok, részfelvételek, stb.) az elvégzendő munka részletes leírásával együtt az adást megelőzően 4 munkanappal  10.00 óráig kell a Megrendelőnek eljuttatni az MKR Zrt.-hez.

   

  3)      Ha a Megrendelő szövegírást és /vagy speciális gyártást kér, akkor a költségekről és a leadási határidőkről egyedileg állapodik meg az MKR Zrt-vel.

   

  4)      A késedelmes leadás miatt elmaradt sugárzást az MKR Zrt. nem teljesíti, illetve – külön megállapodás alapján – később teljesíti.

   

  5)      Az MKR Zrt. a sugárzásra átvett anyagokat 60 napig, vitás esetben a jogvita jogerős befejezéséig őrzi meg.

   

  VII. Egyebek

   

  1)      Az MKR Zrt. a műsorváltoztatás jogát fenntartja. A műsorváltozásról az MKR Zrt. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

   

  2)      A Megrendelő hozzájárul, hogy az MKR Zrt. az ArtisJus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnek, illetve a szerzői és szomszédos jogok közös kezelésére jogosult szervezeteknek a Megrendelő nevét és a reklámban szereplő zenével kapcsolatos információkat – a jogszabályi előírások szerint – megadja. 

   

  3)      MKR Zrt. és a Megrendelő által egymásnak küldött valamennyi írásbeli értesítést, számlát, elszámolást, felszólítást stb. az ajánlott küldeményként történő feladást követő 5. (ötödik) napon a címzett részére kézbesítettnek kell tekinteni. Felek rögzítik, hogy a küldeményt a feladásától számított 5. (ötödik) napon akkor is a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, ha az a „címzett ismeretlen”, „elköltözött utánküldést nem kért”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, „átvétel megtagadva”, „cég megszűnt”, „nem kereste”, vagy „levélszekrény hiánya” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz."

   

  4)      A felek törekszenek a közöttük lévő megállapodásból eredő viták egymás közötti tisztázására és megoldására. Esetleges jogvita eldöntésére a felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék eljárásának.

   

  5)      A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv. (Smtv.) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. (Mttv.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.(Szjt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.(új Ptk.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. , a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. tv. valamint a   kapcsolódó egyéb hatályos jogszabályi előírások az irányadóak.

   

  Budapest, 2015. december

   

Letölthető fájlok:
mkr-aszf-15.04.15..pdf (171 kB)

Partnereink: