játékszabály

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

- a Magyar Katolikus Rádió Facebook oldalán meghirdetett jubileumi nyereményjátékhoz
(hatályos: 2024. március 5. napjától)

 

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat vagy Játékszabályzat) a „Jubileumi nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték) vonatkozik.

 

A Szervező jelen játékszabályzatot a https://www.katolikusradio.hu/jatekszabaly címen elérhető weboldalán teszi közzé.

 

1. A játék szervezője:

 

A nyereményjáték szervezője a Magyar Katolikus Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Délibáb u. 15-17., cégjegyzékszám: 01-10-044916, adószám: 13031242-2-42; a továbbiakban Szervező).

 

Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. A Szervező jogosult a nyereményjátékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.

 

A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az adott nyereményjáték posztjában. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

2. A Játékban részt vevő személyek:

 

A nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vehet (a továbbiakban: Játékos), aki a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel és kommentben helyes választ ad a Magyar Katolikus Rádió Facebook oldalán feltett, „Jubileumi nyereményjáték” sorozatkvíz kérdéseinek bármelyikére és lájkolja a kérdést tartalmazó Nyereményjáték témájú bejegyzést.

 

A nyereményjátékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A nyereményjátékban továbbá azok a természetes személyek vehetnek részt, akik nyereményjáték kezdő időtartama (3. pont) és az eredményhirdetés (sorsolás) időpontjában aktív Facebook profillal és Magyarországon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően játszanak (4. pont), és a nyereményjátékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen játékszabályzatot. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges. Cselekvőképtelen (14 év alatti) kiskorú a nyereményjátékban nem vehet részt.

 

A játékban 1 személy csak 1 alkalommal vehet részt az adott Facebook posztban meghirdetett játékban, függetlenül hozzászólásai (kommentjei) számától.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező vezető közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § 1. és 2. pontjai);

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § 1. és 2. pontjai).

 

3. A nyereményjáték időtartama:

 

A nyereményjáték teljes időtartama: 2024.02.26. és 2024.05.31. közötti időszak. A nyereményjáték meghirdetése a Szervező által közzétett Facebook posztokban történik.

 

A nyereményjátékban részt venni, arra jelentkezni ezen időtartam alatt, az egyes Facebook posztokban meghirdetett nyereményjátékok szerinti határidőben lehetséges. Ezen időtartam(ok) utáni részvételek (pl. kommentelés) érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

 

Az egyes nyereményjátékok 20 alkalommal, a nyereményjáték teljes időtartama alatt heti kétszer valósulnak meg.

 

A Szervező szabadon dönthet, hogy a Nyereményjáték az adott hetében mely napján kezdődik és ér véget.

 

4. A Játék menete, részvételi szabályok:

 

A Játékos eleget teszt a Szervező Facebook egyes posztjaiban közzétett feltételeknek, vagyis lájkolja az adott bejegyzést és kommentben helyes választ ad a posztban feltett kérdésre.

 

A nyereményjátékban történő részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A nyereményjátékban történő részvétellel a nyereményjátékban résztvevő személy elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat magára nézve feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból annak bármely szakaszában kizárásra kerül.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

- a nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a nyereményjáték során előnyhöz jutni,

- más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

 

A nyereményjátékból a Szervező továbbá kizárja azt a Játékost, aki bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek, valamint, aki bármilyen más módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat 9. pontját képező Adatvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) meghatározott hozzájárulását a nyereményjáték időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

A nyereményjátékra a Facebook közösségi oldal szabályzata és felhasználási feltételei is vonatkoznak.

 

5. Kapcsolattartás, értesítések:

 

A Szervező és a Játékosok kapcsolattartásának módja a Facebook üzenet küldése. A félreértések és a mulasztások megelőzése érdekében Játékosok folyamatosan figyeljék Facebook profiljuk beérkező leveleit, különös tekintettel az üzenetküldési engedélykérések mappát. A Szervezővel kapcsolatba lépni privát Facebook üzenet küldésével lehet.

 

A Játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulásukat adják, hogy a Szervező ahhoz – az eredményhirdetések, illetve nyeremények kézbesítése céljából – a fentiek szerint privát üzenetet küldjön a részükre.

 

A nyertesnek 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Szervező értesítését (üzenetét) visszaigazolja, valamint a kapcsolatot felvegye, továbbá a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyazonossági adatait (név) és szállítási címet írásban megadja a Szervező részére. 

 

6. Nyeremények:

 

A kommentelők (játékosok) között a Szervező által felajánlott mindösszesen 20 db ajándékcsomag. Az egyes nyereményjátékok során 1 db ajándékcsomag kerül kisorsolásra.

 

Az ajándékcsomag tartalma:

- jegyzettömb tollal

- hűtőmágnes

- könyvjelző

- könyv

 

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

 

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

A nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali hatállyal elveszti a jogosultságot a nyeremény átvételére, amennyiben:

- nem felel meg a részvételi szabályzat szerinti feltételeknek;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

- a Szervező 7. pont szerinti értesítését követő 5 munkanapon nem belül adja meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait;

- jelen Játékszabályzat bármely további pontját megsérti.

 

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására-átvételére a jelen Szabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön.

 

Amennyiben a jelen Szabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy együttműködési kötelezettségének a nyertes bármely okból nem tesz eleget vagy nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített bármely feltételnek, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül véglegesen elveszti a jogosultságát a nyeremény átvételére, mely esetben a Szervező dönthet a nyereményjáték megismétléséről vagy pótsorsolás elrendeléséről.

 

7. Sorsolások és eredményhirdetések:

 

A nyereményjátékok során az adott Facebookban a Szervező által feltett kérdésekre helyesen válaszoló Játékosok között az adott bejegyzés közzétételétől számított 5 napon belül, a bejegyzés alatt kommentben, megjelöléssel sorsol nyertest Szervező a Magyar Katolikus Rádió Facebook oldalán. A nyertest a Szervező az 5. pontban foglaltak szerinti módon értesíti.

 

Sorsolás: A sorsolás időpontja az egyes Facebook posztokban meghatározott időpont. A sorsolásokra a Szervező hivatalos helyiségében kerül sor.  A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolásra véletlenszerűen fog sor kerülni, kézi vagy gépi, véletlen szám generátor igénybevételével. A nyertes a poszt alatt hozzászólásban kerül megjelölve, illetve az 5. pont szerinti értesítésre.

 

8. A nyeremények kézbesítése:

 

A nyereményeket a nyereményjáték Szervezője postai úton kézbesítteti a nyertes részére.

 

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek a nyertes nem tesz eleget, és felhívás ellenére a nyeremény átvételére a felhívást követő 30 napon belül nem kerül sor, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Szervező a nyeremény átadásáról/kézbesítéséről írásos formában, a Facebook oldal üzenetküldő funkcióján keresztül egyeztet a nyertesekkel az 5. pont szerint. A sikeres kapcsolatfelvételt követő 15 munkanapon belül Szervező postai úton kézbesíti a nyereményeket.

 

9. Adatkezelés és adatvédelem:

 

A Játékos a nyereményjátékban történő részvételével automatikusan elfogadja a Szervező adatkezelési tájékoztatóját, továbbá kijelenti, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, és azt megbízottja részére, valamint a nyertesek kézbesítési adatait a szállítmányozó partnercég részére továbbítsa.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A Játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a bejegyzés lájkolásával a Játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és Weboldalán, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve a nyertes esetében értesítés céljából felhasználja elérhetőségeiket. Továbbá a Játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.

 

Adatkezelő adatai:

 

Adatkezelő neve: Magyar Katolikus Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő székhelye: 1062 Budapest, Délibáb u. 15-17

Adatkezelő képviselője: Spányi Antal vezérigazgató

Email címe: hivatalos kukac katradio pont hu

Weboldala: https://www.katolikusradio.hu

 

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához külsős megbízottak - jelen esetben a nyeremény házhozszállítását teljesítő cégek - jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat - előzetes felhatalmazás nélkül - nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át.

 

A házhozszállítást teljesítő cég(ek):

Név: Magyar Posta Zrt.

Ügyfélszolgálat: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat

Weboldal: https://www.posta.hu

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama:

 

Az adatkezelés célja: a nyereményjátékon való részvétel és a nyeremény, nyerteshez való eljuttatása.

A kezelt adatok köre: név, nyeremény elnyerése esetén: levelezési cím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a játék bezárását követően a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.

Az adattárolás módja: elektronikusan.

 

Az érintettek jogai

 

Az érintettet a GDPR Rendelet III. fejezetében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg.

 

A Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR Rendelet 15. cikkében felsorolt információkhoz (pl. adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, címzettek kategóriái, adatok tervezett tárolási ideje, adatok helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való kérelem joga, panasz ebnyújtásának a joga) hozzáférést kapjon (hozzáférési jog).

 

A Játékos jogosult arra (GDPR Rendelet 16. cikk), hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (helyesbítéshez való jog).

 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR Rendelet 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, például a személyes adatokra nincs szükség, az érintett visszavonja a hozzájárulását, az adatokat jogellenesen kezelték (a törléshez való jog).

 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR Rendelet 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, például az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (adatkezelés korlátozásához való jog)

 

A Játékos a GDPR Rendelet 21. cikke alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a GDPR Rendelet 21. cikk (3) bekezdése alapján nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (tiltakozáshoz való jog).

 

A Játékos a GDPR Rendelet 7. cikk (3) bekezdés e) alapján jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett Játékos jogosult a GDPR Rendelet 77. cikke alapján arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet. A Játékos ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

 

Az illetékes felügyeleti hatóság:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: (+36 1) 391-1400

Fax: (+36 1 ) 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

10. A Szervező felelőssége:

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a játékos érdekkörében a jelen Szabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés Szervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek a nyereménnyel kapcsolatos bármely reklamációját elutasítsa. A nyertes a nyereménnyel kapcsolatos valamennyi jótállási és szavatossági jogait a nyeremény forgalmazójával és/vagy gyártójával szemben, közvetlenül érvényesítheti.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítésének és/vagy átvételének a helytelen vagy téves személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő ellehetetlenülése miatt. A játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a játékost terheli.

 

11. Egyéb rendelkezések:

 

A jelen nyereményjátékot nem a Facebook támogatja, az nem kapcsolódik a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A játkosok a nyereményjáték során a Szervező számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

 

Budapest, 2024.02.26.

 

 

 

 

Partnereink: